Demografia, canvis. Socials, 5é Primària. Tema 6

La demografia s'encarrega d'investigar els canvis en la quantitat de població en un lloc determinat. Hi ha diferents factors que provoquen aquest canvi.

En aquest video descobrirem alguns dels factors que provoquen canvis en la quantitat de població d'un lloc determinat.

Recommendations